Subscribe Us

header ads

Pécsen mindenki Pajtásozik?

A postás minden szerdán délelőtt súlyos csomaggal lép a pécsi, Egyetem utcai Iskolába. Siet, hogy a gyerekek még a nagy szünetben megkapják a Pajtást. 320 lapot visz a csapathoz, ahol az úttörők száma: 322. Az előfizetés tehát 99%-os. Igaz, akinek a testvére járatja, az nem rendel, de helyettük az előfizetők között ott egy sor tanár meg kisdobos, és ne feledjük el Gyula bácsit, a fűtőt sem,
- Hogy sikerült ennyire jól a terjesztés? - kérdeztem Szabó Zsuzsát, Balázs Évát, Joós Mónikát,
- A rajokban hetenként ismerteti valaki a legutóbbi szám tartalmát. Ez a legjobb propaganda.
- A csapatban pedig papír-,rongy- meg hulladékgyűjtő akciót indítottunk, hogy lehetőleg minél többen a társadalmi munkájuk keresetéből fizessék elő a lapot.
- Miért szereted a Pajtást? - fordultam az egyik nyolcadikos őrsvezetőhöz, Péterfalvy Istvánhoz.
- Mert úgy tanít, hogy közben szórakoztat. Mert szinte mindennel foglalkozik. Tájékoztat az úttörőéletről: közben ötleteket is ad. Ötleteket, nem a mások tevékenységének lemásolásához, hanem a saját lehetőségeink legjobb kihasználásához, az úttörőprogram megvalósításához.
Jól hasznosítják a kapott ötleteket, és jól élnek saját lehetőségeikkel - erről Is meggyő¬ződtem a 226. számú Kállai Éva Úttörőcsapatban. Pedig az adottságok nem túl előnyösek itt helyben, e „kétműszakos", úttörőotthon s tornaterem nél¬küli iskolában.
Azonban nem kedvező maga Pécs, a kultúrváros? A hatodiko¬sok Petőfi rajából a Rosszcsont, meg az Olimpia őrs tagjai a népköltészeti est, vagy az MTA- székház meglátogatása mellett még a legtöbb kiállításra is el¬jutnak. Abból pedig sok van Pécsett. Legutóbb Ata Kandó magyar származású holland fo¬tóművész - a dél-amerikai in¬diánok életét, sorsát bemutató - kiállításán voltak. Vagy itt vannak a napközisek, akik a Zsolnay-gyárral, benne a „cso¬dálatos fazekas” munkásságával ismerkednek.

- Nem elég kedvező adottság a város környéke? - kérdezték a hetedikesek, majd igent mond¬tak, és felosztották a rajok kö-zött a Mecseket Turistautakat gondoznak, rendbentartják a források környékét, barlangi nö¬vényritkaságokat gyűjtenek, s ki¬helyeztek egy csomó madár¬etetőt
- Persze, hogy kedvező az is, hogy Pécs: iparcentrum I - mondták a nyolcadikosok, hogy azután megismerkedjenek és kapcsolatot teremtsenek egy se¬reg üzemmel. Az Allende őrs például a helyi építőipari válla¬lattal; kimentek az építkezések¬re, betekintettek a kőművesek, darukezelők, szakiparosok mun¬kájába. De az érdeklődés nem egyoldalú — az üzemek iskoIájukkal való törődésére a leg¬jobb példa az új fizikai szak¬tanterem, amelyet fő patronáló- juk, a Pécsi Szolgáltatóipari Vállalat rendezett be a közel¬múltban.
Még nem szóltunk a szakkö¬rökről, amelyeknek sorában esz¬perantókört barkácsolókört is találunk. Az utóbbi mellett ka¬pott külön helyiséget a fotószak-kör abban az épületben, ame¬lyet jórészt társadalmi munkával hoztak tető alá az iskola udva¬rán. Ám a szakkörök között a legérdekesebb talán mégis a kesztyűgyárba kihelyezett kesz- tyűvarró-kör. S ne hagyjuk még említés nélkül a tornaterem hiá¬nyában az udvaron edző kézi¬labdacsapatokat amelyek az el¬múlt években mégis két arany-érmet is szereztek az úttörő¬olimpián ...
Mindehhez rengeteg ötletet adott a Pajtás csapatukban, ahol minden gyerek olvassa a lapot De nem csupán az út¬törőmunkát segíti az újság. Mert vegyük még a tanórákat A földrajzórákat például, amelye¬ken az önálló munka bemutatá¬sánál, értékelésénél sorra előke¬rülnek a Kopernlkuszról, vagy a martin-beli csapolósról, avagy a kiskörei vízlépcsőről íródott s kivágott cikkek.
Amikor idáig értünk, az egyik gyereknek támadt egy ötlete. A többieknek megtetszett a terv. Megvalósításához az úttörő¬tanács és a csapatvezetőség is hozzájárult. Hamarosan egy le¬velet írtak. íme:
„Mi, a pécsi 226. számú Kál¬lai Éva Úttörőcsapat tagjai, fel¬hívjuk a többi csapatot Pajtás- lapterjesztési versenyre. A fel¬adat: szeptembertől, fél év alatt a csapatokban az úttörők szá¬mához viszonyítva a lehető leg¬magasabbra növelni az előfize¬tők arányát.”
A pécsi úttörőcsapat felhívá¬sára még visszatérünk I
PADANYI ANNA
Fényképezte: GAMAN GABOR

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések